Támogassa munkánkat!

Számlaszámunk: 10100555-44113407
Kérjük,, ajánlja fel jövedelemadójának 1%-át egyesületünknek
Azzal is jelentősen hozzájárul munkánkhoz, ha személyi jövedelemadójának egy százalékát a mi közcélú környezet- és természetvédelmi programjainkra ajánlja fel. Adószámunk: 19125077-1-15
Köszönjük segítségét!

Hozzászólások

Utolsó üzenet: 3 hét, 4 nap volt
 • guest_3125: Kérem sehítsenek,hogy mit kell tennünk?Debrecenben a panelházunkban feltehetően denevérek vannak!
 • Erika: Kérdezni szertném, hogy mennyibe kerül a denevérek befogása? (Panelban az ablak fölött laknak)?
 • guest_5704: Szeretnék telefonos elérhetőséget
 • guest_5704: Szeretnèk elérhetőséget kérni denevér befogásához
 • guest_3349: üdvözlöm! Érdeklődnék, hogy körülbelül mennyiért fogják be a denevéreket? A lakás redőny tokjába költözött be.
 • guest_1452: Én is telefonszámot szeretnék!!!
 • guest_4921: Kedves Alapítványi Munkatársak! Örülök, hogy létrehoztak egy denevéres zöld számot. Ám ha az szerepel a honlapjukon, akkor jól elrejtették, mert sehogy sem sikerül megtalálnom. A számlaszámukat, ahova támogatást várnak, sok helyen látom az oldalon, de ami miatt megfontolnám a támogatást (a telefonszám, ami segítene), azt nem. Talán ezen a kommunikációs balfogáson jó
 • guest_5288: Segítségre lenne szükségem. 1 éve költöztem be a panel lakásomba és a konyhában a szellőzőbe beköltözött vagy már előzőleg is ott volt egy denevér. Borzalmasan IDEGESÍTŐ amikor hallom a gyermekemmel a denevér hangját.Be kellene "fogni" Valamilyen elérhetőséget kérnék, mert itt ezen az oldalon a zöld számra kattintva NEM KAPOK SEMMIT SEM!! Köszönettel. email címem:
 • Oláh Zsigmond: Segítségre lenne szükségem, egy denevér repült tegnap este a lakásunkba, és azóta sem tudjuk hogy kiment-e, Kérhetnék egy telefonszámot Önökhöz?
 • NM: Hol lehet elérni Önöket? Zöld szám, vagy bármilyen telefonszám lenne érdekes denevérmentés miatt.

Ki olvas minket

Oldalainkat 9 vendég böngészi
HirdetésAlapító okirat


Preambulum:
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Biológus klubjának tagjai magánszemélyként alapítványt hoztak létre. Az alapítvány célja, hogy elősegítse a természet megismerését, a környezet- és természetvédelmi kutatásokat, és az ezen alapuló aktív természetvédelmet.


Az alapítvány neve:
NATURA ALAPITVÁNY

angol elnevezése:
Nature Foundation


Székhely:
Nyíregyháza, 4400,Toldi út 63.


Az alapítvány képviselője:
A mindenkori kuratóriumi elnök

Az alapítány célja:
Az alapítvány célja a preambulumban felsorolt tevékenységek anyagi fedezetének biztosítása. Természetvédelmi programok támogatása. (előadói tiszteletdíjak, útiköltségek, táborok finanszírozása, külföldi utak támogatása, propaganda költségek, irodai es fenntartási költségek, kiadványok támogatása és megjelentetése, természeti értékek kutatásának támogatása, természetvédelmi célú beruházások).

 


Az alapítvány jellege:
Az alapítvány nevelési, oktatási, ismeretterjesztési, természetvédelmi, állatvédelmi és környezetvédelmi közhasznú tevékenységet folytat. Az alapítvány tevékenységéből, támogatásából bárki részesülhet, aki az alapítvány céljaival egyetért, azzal összhangban tevékenykedik.
Az alapítvány nyílt, melyhez bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány vagyona:
Induló vagyon: 10.000 Ft
Az alapítvány céljára rendelt vagyon személyenként a következőképpen oszlik meg:

Bihari Zoltán:   2.000 Ft
Danyi Zoltán:   2.000 Ft
Engloner Attila:2.000 Ft
Huber Attila:    2.000 Ft
Olajos Péter:   2.000 Ft

Az alapítvány vagyona teljes egészében felhasználható, beleértve az alaptőkét is.
Az alapítvány elsősorban adományokból és pályázatokon elnyert pénzekből tartja fenn magát. Az alapítvány vállalkozhat, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. Az így képződő gazdálkodási eredmény nem felosztható, az csak a célokban meghatározott tevékenységre fordítható.
Az anyagi és természetbeni támogatásokról, juttatásokról a kuratórium dönt, a kuratóriumhoz benyújtott pályázat alapján. Egyedi természetvédelmi vagy kutatási célú programok támogatásáról egyéni kérelem alapján is dönthet a kuratórium.

Az alapítvány kezelő szerve:
Az alapítvány legfőbb szerve a három tagból álló kuratórium.


A kuratórium elnöke:

Bihari Zoltán

 Tokaj, 3910 Bodrogkeresztúri út 48.

A kuratórium tagjai:     

Fedics Mihályné

 Nyírbátor, 4300 Árpád út 5.

Gombkötő Péter

 Törökszentmiklós, 5200

Fay András

 ltp. G. ép. 3/14.

A kuratórium működése:
A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik.
A kuratóriumot az elnök hívja össze, melynek időpontjáról, helyéről és a napirendi pont javaslatokról a tagokat legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt értesíteni kell. A kuratóriumot bármely tag kérésére is össze kell hívni.
A kuratórium legalább két tag jelenléte esetén határozatképes.
A kuratóriumi ülések nyilvánosak. A kuratórium a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
A kuratóriumi üléseken jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülés időpontját, helyét, a jelenlévők névsorát, az üléseken hozott döntések tartalmát és hatályát ill. a döntés szavazásának számarányát. A kuratóriumi döntésekről, amennyiben az érintett a döntésnél nincs jelen, írásban kell értesíteni a döntést követő 30 napon belül. A kuratóriumi döntésekről, amennyiben a döntés szélesebb közösséget érint azt a helyi sajtóban nyilvánosságra kell hozni.
A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. Ezen túlmenően az alapítvány működéssel kapcsolatos irataiba bárki betekintést nyerhet. Az iratok az alapítvány székhelyén, előzetes bejelentés után megtekinthető.

Felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság legalább három tagú. A felkért személy az erről szóló dokumentum aláírásával lehet a bizottság tagja.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A bizottság tagja az alapítvány kuratóriumi ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

1. az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára -annak megtételétől számított harminc napon belül- össze kell hívni.
A felügyelő bizottság tagjai:

Békési Judit (Debrecen 4031, Derék u. 18. II/22.)
Muszbek Istvánné (Nyíregyháza 4400, Garibaldi út 31.)
Szűcs István (Debrecen, Martonfalvi út 11 3/8.)

 

Összeférhetetlenség
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
-kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
-bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhaszmnú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 • valamely vezető szerv elnöke vagy tagja,
 • az alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • az alapítvány célszerinti juttatásából részesül -kivéve a bárki által igénybevehető juttatásokat.

 

A kuratórium beszámolási szabályai
A kuratóriumnak kötelessége évente egyszer beszámolót, valamint ezzel egyidőben közhasznúsági jelentést készíteni és azt elfogadni. Az elfogadáshoz legalább két kuratóriumi tag szavazata szükséges, és a kisebbségi véleményt is mellékelni kell.
Az éves beszámolót tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Felügyelő Bizottságnak.
Nyilvántartást kell vezetni a kuratórium döntéseiről, melyben szerepenie kell a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának és a szavazatok számarányának.
Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egyszer a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.

Debrecen, 2006. április 10.


Bihari Zoltán (749897AA)
Danyi Zoltán (MC-I 572134)
Engloner Attila (AU-VII 452133)
Huber Attila (RL-II 434531)
Olajos Péter (RL-II 403952)